DANH MỤC SẢN PHẨM

PC – MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

LAPTOP

THIẾT BỊ MÃ VẠCH

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

THIẾT BỊ LƯU TRỮ

14.670.000 
14.670.000 
25.070.000 
13.570.000 
19.450.000 
22.330.000 
23.140.000 
17.990.000 
21.110.000 
18.790.000 
22.130.000 
17.690.000 
17.690.000 
2.550.000 
2.150.000 
1.900.000 
1.600.000 
6.200.000 
5.350.000 
5.950.000 
3.400.000 
4.000.000 
3.320.000 
4.300.000 
3.370.000 
2.920.000 
2.500.000 
2.950.000 
2.370.000 

LAPTOP

19.450.000 
22.330.000 
23.140.000 
17.990.000 
21.110.000 
18.790.000 
22.130.000 
17.690.000 
17.690.000 

PC – MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

10.800.000 
20.500.000 
13.750.000 
13.750.000 
13.100.000 
19.150.000 
13.100.000 

PC - Máy tính để bàn

Máy tính để bàn Dell Vostro 3020T

10.800.000 
13.300.000 
13.300.000 
12.700.000 
9.850.000 
13.300.000 

PC - Máy tính để bàn

Máy tính để bàn HP M01-F3004d

17.000.000 

PC - Máy tính để bàn

Máy tính để bàn HP M01-F3006d

13.500.000 
9.450.000 
15.700.000 
16.800.000 
12.600.000 
11.700.000 
11.550.000 
11.800.000 
17.150.000 
12.250.000 
11.600.000 
8.350.000 
8.300.000 

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

2.550.000 
2.150.000 
1.900.000 
1.600.000 
6.200.000 
5.350.000 
5.950.000 
3.400.000 
4.000.000 
3.320.000 
4.300.000 
3.370.000 
2.920.000 
2.500.000 
2.950.000 
2.370.000 
2.350.000 
2.220.000 

THIẾT BỊ MÃ VẠCH